نانو محک بهبود
Mesoporous nanocrystalline MgAl2O4: A new heterogeneous catalyst for the synthesis of 2,4,6-triarylpyridines under solvent-free conditions

Mesoporous nanocrystalline MgAl2O4: A new heterogeneous catalyst for the synthesis of 2,4,6-triarylpyridines under solvent-free conditions

Mesoporous nanocrystalline MgAl2O4 A new heterogeneous catalyst for the synthesis of 2,4,6-triarylpyridines under solvent-free conditions

PDF مقاله

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود