نانو محک بهبود
Fe3O4–CNTs nanocomposites: a novel and excellent catalyst in the synthesis of diarylpyrimidinones using grindstone chemistry

Fe3O4–CNTs nanocomposites: a novel and excellent catalyst in the synthesis of diarylpyrimidinones using grindstone chemistry

Fe3O4–CNTs nanocomposites: a novel and  excellent catalyst in the synthesis of  diarylpyrimidinones using grindstone chemistry


PDF مقاله

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود