نانو محک بهبود
بحران کم آبی،جهان،نانو،محک،بهبود

بحران كم آبی و تاثیر آن در جهان

بحران كم آبی و تاثیر آن در جهان
تحلیل‌های جهانی نشان می‌‌دهد نزدیک به 80 درصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که دسترسی آن‌ها به منابع آب تازه چندان مطمئن نیست. دانشمندان ترکیبی از شاخص‌های مرتبط با تهدیدهای آب شامل کم‌یابی آب در برخی مناطق جهان و رشد جمعیت را در کنار یکدیگر قرار دادند تا به نتایج حاصل برسند. در این بررسی‌ها مشخص شده که بدترین وضعیت از لحاظ امنیت آبی، جمعیتی بالغ بر 3.4 میلیارد نفر را شامل می‌شود

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود