نانو محک بهبود
آب،بحران آب،توسعه پايدار،خشكسالي، مديريت،نانو،محک،بهبود

اتفاقي به نام بحران آب وتاثيرآن برتوسعه ي پايدار

در بيانيه ­ي نهايي كنفرانس بين المللي منابع آب شيرين كه از 3تا7دسامبر 2001 دربن آلمان برگزار گرديد،آب به عنوان كليد توسعه­ ي پايدار معرفي گرديد واين عنصر حياتي در ابعاد اجتماعي اقتصادي و زيست محيطي نقش اساسي دارد. با توجه به تقسيم بندي سازمان ملل متحد،ايران نه تنها شرايط تنش و فشار ناشي از كمبود آب را تجربه خواهد كرد، بلكه وارد شرايط كميابي شديد آب مي گرددبحران آب نه تنها خسارات اقتصادي بلكه تنش­هاي اجتماعي­- سياسي و مخاطرات بهداشتي به بار آورد.

آب اهميت فراواني از منظرهاي گوناگون در برنامه­ي توسعه­ ي كشورداردبه عنوان مثال رابطه تنگاتنگي بين مديريت به هم پيوسته منابع آب و آمايش سرزمين(توان ­اكوسيستمي(زيست بوم) موجودات زنده،هوا،فضاي سرزمين وصفات فرهنگي و اقتصادي انسان در چارچوب حوضه هاي آبريز است) وجود دارد. اقليم نيز تاثير مستقيم بر روي منابع آب دارد اين موضوع را مي توان از خشكسالي هاي پي در پي به دنبال تغيير اقليم فهميد.آب يكي از مهم ترين اجزاي محيط زيست بوده و به عنوان عنصري حياتي تلقي مي شود.منابع آبي درمحدوده هاي سطحي،زير سطحي،سواحل و درياها قابل دستيابي و برنامه ريزي است.مباحث زيست محيطي آب از دو منظر زيست بومي و آلاينده هاي تهديد كننده سلامت انسان مورد توجه است.استفاده ازآب براي تامين انرژي پاك همواره مورد توجه ويژه اي بوده است.برق توليدي از نيروگاه هاي برق آبي نقش حياتي در تنظيم و پوشش شبكه­ برق كشوردارد. وابستگي كشور به منابع آبي خارج از كشور حدود 9 درصد بوده كه حجم ناجيزي است و اين امر نشان دهنده خودكفايي نسبي كشور در منابع آب است.مهار آب هاي خروجي از كشور و استفاده از آب هاي مشترك و سامان دهي رودخانه­ هاي مرزي جزء مسايلي است كه بايد مورد تاكيد وتوجه قرار بگيرد.

بيش از دو دهه است كه جهان پي برده كه در مديريت منابع آب به مديريت تقاضا بيش از مديريت عرضه توجه نمايد. سياستي كه دانشمندان دراين نوع مديريت در نظرگرفته اند بدين صورت است كه با آب به عنوان يك كالاي اقتصادي،اجتماعي و زيست محيطي برخورد شود.و گزينه هايي كه به عنوان روش هاي كلي در مديريت منابع آب به كار مي رود بايد كاملا يكپارچه باشد.و هدف اصلي در اين روش رسيدن به توسعه­ ي پايدار،كار آمد و عادلانه منابع آب مي باشد.

با توجه به شرايط موجود در كشور و وضعيت بحراني آب در اين منطقه متوليان آب كشور مسووليت مديريت پايدار منابع آب را به عهده دارندو بادر نظر گرفتن ارزش كامل اقتصادي،امنيتي،سياسي و زيست محيطي اين ماده حياتي به عنوان يكي از محور هاي اصلي توسعه­ ي پايدار و ركن اصلي آمايش سرزمين بر آن هستند تا با مديريت پايداركمي و كيفي منابع مصرف آب نسبت به عرضه آب اقدام كرده و از اين راه نقش خود را در ارتقاي بهداشت و رفاه اجتماعي و توسعه­ ي پايدار ايفا كنند. علاوه بر آن در سطح ملي و فراملي نيز بستر هاي لازم را براي اجراي طرح هاي توسعه اي ارائه خدمات فراهم مي نمايد.

 

                                                                                                                                                                            مرضیه صفری

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود