نانو محک بهبود
دانشگاه مجازي ,آموزش نوين از راه دور ,شيوه اي نوين آموزش و پژوهش  ,قرن بيست و يكم ،نانو،محك،بهبود

اولين همايش ملي توسعه ي دانشگاه مجازي

اولين همايش ملي توسعه ي دانشگاه مجازي
كلمات كليدي :دانشگاه مجازي -آموزش نوين از راه دور -شيوه اي نوين آموزش و پژوهش  -قرن بيست و يكم


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود