نانو محک بهبود
داربست بافتي، فولرن، حسگرهاي زيستي، سايش ليزري، ايجيما،نانو،محك،بهبود

كاربردها و چالشهاي زيستي نانولوله هاي كربني

كاربردها و چالشهاي زيستي نانولوله هاي كربني
كلمات كليدي :داربست بافتي، فولرن، حسگرهاي زيستي، سايش ليزري، ايجيما


PDF مقاله

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید