نانو محک بهبود
Ultrasound promoted one-pot synthesis of 2-amino-4,8-dihydropyrano [3,2-b]pyran-3-carbonitrile scaffolds in aqueous media: A complementary ‘green chemistry’ tool to organic synthesis

Ultrasound promoted one-pot synthesis of 2-amino-4,8-dihydropyrano [3,2-b]pyran-3-carbonitrile scaffolds in aqueous media: A complementary ‘green chemistry’ tool to organic synthesis

Ultrasound promoted one-pot synthesis of 2-amino-4,8-dihydropyrano
[3,2-b]pyran-3-carbonitrile scaffolds in aqueous media: A complementary ‘green
chemistry’ tool to organic synthesis


PDF مقاله


PDf مقاله

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود