نانو محک بهبود
Ultrasound-promoted an efficient method for one-pot synthesis of 2-amino-4,6-diphenylnicotinonitriles in water: A rapid procedure without catalyst

Ultrasound-promoted an efficient method for one-pot synthesis of 2-amino-4,6-diphenylnicotinonitriles in water: A rapid procedure without catalyst

Ultrasound-promoted an efficient method for one-pot synthesis
of 2-amino-4,6-diphenylnicotinonitriles in water: A rapid procedure without catalyst


PDF مقاله

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود