نانو محک بهبود
A rapid and efficient ultrasound-assisted synthesis of 5,5-diphenylhydantoins and 5,5-diphenyl-2-thiohydantoins

A rapid and efficient ultrasound-assisted synthesis of 5,5-diphenylhydantoins and 5,5-diphenyl-2-thiohydantoins

A rapid and efficient ultrasound-assisted synthesis of 5,5-diphenylhydantoins
and 5,5-diphenyl-2-thiohydantoins


PDF مقاله

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود