نانو محک بهبود
Nanocrystalline MgAl2O4 as an efficient catalyst for one-pot synthesis of multisubstituted imidazoles under solvent-free conditions

Nanocrystalline MgAl2O4 as an efficient catalyst for one-pot synthesis of multisubstituted imidazoles under solvent-free conditions

Nanocrystalline MgAl2O4 as an efficient catalyst
for one-pot synthesis of multisubstituted imidazoles
under solvent-free conditions


PDF مقاله

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود