نانو محک بهبود
An efficient method for the a-phenylhydrazation of heterocyclic systems under mild and heterogeneous conditions

An efficient method for the a-phenylhydrazation of heterocyclic systems under mild and heterogeneous conditions

An efficient method for the a-phenylhydrazation of heterocyclic
systems under mild and heterogeneous conditions


PDF مقاله

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود