نانو محک بهبود
A novel method for the synthesis of 2-ketomethylquinolines under solvent-free conditions using microwave irradiation†

A novel method for the synthesis of 2-ketomethylquinolines under solvent-free conditions using microwave irradiation†

A novel method for the synthesis of 2-ketomethylquinolines under
solvent-free conditions using microwave irradiation†


PDF مقاله

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود