نانو محک بهبود
پساب , نیترات و فسفات,تصفیه ,گیاه پالایی

بررسی میزان رشد و جذب نیترات وفسفات از پساب تصفیه شده بیمارستانی بوسیله گیاهان آبزی آزولا ولمنا

بررسی میزان رشد و جذب نیترات وفسفات از پساب تصفیه شده بیمارستانی بوسیله گیاهان آبزی آزولا ولمنا


PDFمقاله

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود