نانو محک بهبود
Novel and selective synthesis of unsymmetrical azine derivatives via a mild reaction

Novel and selective synthesis of unsymmetrical azine derivatives via a mild reaction

Novel and selective synthesis of unsymmetrical azine derivatives via a mild reaction
Keywords Unsymmetrical azine  Aldehyde  -Triethylamine  Selectivity  One-pot synthesis


PDFمقاله

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود