نانو محک بهبود
گیاه پالایی, شیمی سبز,نانو ذرات , بسترهای گیاهی,عصاره گیاهان, توده زیستی ،نانو،محك،بهبود،

کاربردوتهیه‌ی نانو ذرات‌ طلا و نقره در بستر‌های گیاهی

کاربردوتهیه‌ی نانو ذرات‌ طلا و نقره در بستر‌های گیاهی

واژه های کلیدی: نانوذرات، بسترهای گیاهی، گیا ه پالایی، شیمی سبز، عصاره گیاهان، توده زیستی


PDF مقاله

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود