نانو محک بهبود

دلخوش باران هاي اخير نباشيم

ابتداي فروردين 98 بود كه بارش سيل آسايي كل كشور را در برگرفت واين بارش هاي متوالي منجر به جاري شدن سيل در برخي از استان هاي كشور شد؛ پديده اي كه اگر چه باعث شد لب تشنه بسياري از زمين ها سيراب و تعدادي از رودها و درياچه ها اندكي پرآب شوند و نور اميدي را در دل مردم زنده كرد اما براي افرادي تبديل به «بلاي خانمان بر» شد و حلاوت نوروز را به كام شان تلخ كرد و دار و ندار، خانه و كاشانه و حتي عزيزان شان را از آنها گرفت. نعمت حسني، رييس مركز مطالعات بحران هاي طبيعي دانشگاه شهيد بهشتي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بارش هاي سنگيني كه از ابتداي سال 98 در بخش هاي شمالي، غربي و جنوب غربي كشور داشتيم برمبناي مطالعات تغييرات اقليمي كه در دنيا صورت گرفته، بر اثر پديده تغييرات اقليم است كه نشان مي دهد يكي از عوارض گرم شدن 2.5 تا 3 درجه اي زمين نسبت به متوسط قرن حاضر، تجمعي شدن بارش ها است. به عبارت ديگر به جاي اينكه بارش ها در دفعات مختلف و در مقادير كمتر ببارد در دفعات كمتر ولي با مقادير بيشتر مي بارد و ابرهايي كه حاصل مي شوند نيز ابرهاي پرباراني هستند. مراكز مطالعات اقليم در دنيا و حتي در كشور خودمان نيز قبلا مطرح كرده بودند كه يكي از آثار تغيير اقليم همين بارش هاي سنگين و تجمعي است. اين عضو هيات علمي دانشكده مهندسي عمران، آب و محيط زيست پرديس فني مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: اينكه بگوييم وارد دوره ترسالي شده ايم، درست نيست زيرا مطالعات علمي روي تغييرات اقليم در منطقه ايران نشان مي دهد كه در ايران در مجموع با وجود تجمعي شدن بارش ها و سيلاب ها ولي با نگاه به مطالعات يك قرن، ميزان بارش متوسط در كشور كه در اوايل قرن بيست و يكم 240 ميليمتر در سال بود در پايان اين قرن يعني در 100 سال به 180 ميلي متر در سال كاهش پيدا خواهد كرد. به عبارت ديگر در آينده حدود 60 ميليمتر از بارش هاي مان را از دست خواهيم داد و بهتر است در فرهنگسازي در مقوله آب از واژه «خشك قرني» استفاده كنيم زيرا با قرني خشك مواجه هستيم. حسني اضافه كرد: بارش هاي اخير ممكن است اين شبهه را براي برخي افراد ايجاد كند كه اينگونه بارش ها با باروري ابرها ارتباط دارد. اما اين قضيه به طور كلي منتفي است زيرا اگر كسي با مقوله باروري ابرها آشنا باشد و از مركز باروري ابرها در شهر يزد نيز ديدن كرده باشد، متوجه خواهد شد كه مقوله باروري ابر مقوله موفقيت آميزي نيست وحتي كار بسيار سختي است. به گفته وي براي بارورسازي ابرها، هواپيماها بايد به داخل ابرها بروند و كپسول هايي را به داخل ابرهايي كه ابعاد محدود دارند، شليك كنند تا بتوانند شانس باروري ابرها و بارش آنها را در آن نواحي اندكي بالاتر ببرند و اين موضوع با حجم عظيمي از ابرهاي برخاسته از مديترانه كه توسط ماهواره ها نيز رصد شده اند، همخواني ندارد. رييس مركز مطالعات بحران هاي طبيعي دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اينكه علت بارش هاي زياد در كشور، تغييرات اقليم و برهم خوردن نظم و انضباط طبيعت است و هر بارشي دال بر سيلاب خسارت آميز نيست، گفت: باران، برف و تگرگ از داخل شيارهاي كوه جريان پيدا مي كنند و از آنجا به داخل دره هايي مي ريزند كه توسط رودخانه ها ايجاد شده اند. مردم نيز به دليل استفاده از آب از قديم الايام در كنار اين رودخانه ها شهر و خانه مي ساختند و اسم آن را آباداني مي گذاشتند. اين بارش ها به خودي خود مشكلي در پي ندارد اما اينكه چرا اين بارش ها تبديل به سيل مي شوند موضوع ديگري است.


دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود