نانو محک بهبود
Synthesis of a wide range of biologically important spiropyrans and spiroacenaphthylenes,

Synthesis of a wide range of biologically important spiropyrans and spiroacenaphthylenes, using NiFe2O4@SiO2@Melamine magnetic nanoparticles as an efficient, green and reusable nanocatalyst

Synthesis of a wide range of biologically important spiropyrans and
spiroacenaphthylenes, using NiFe2O4@SiO2@Melamine magnetic
nanoparticles as an efficient, green and reusable nanocatalyst


فایل PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود