نانو محک بهبود
HX-DMSO: A novel liquid halogenating system for synthesis of 2-aminothiazoles via Csp3\\H bond functionalization

HX-DMSO: A novel liquid halogenating system for synthesis of 2-aminothiazoles via Csp3\\H bond functionalization

HX-DMSO: A novel liquid halogenating system for synthesis of
2-aminothiazoles via Csp3\\H bond functionalization


فایل PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود