نانو محک بهبود
Zwitterionic sulfamic acid functionalized nanoclay: A novel nanocatalyst for the synthesis of dihydropyrano[2,3-c]pyrazoles and spiro[indoline-3,4 ´-pyrano[2,3-c]pyrazole] derivatives

Zwitterionic sulfamic acid functionalized nanoclay: A novel nanocatalyst for the synthesis of dihydropyrano[2,3-c]pyrazoles and spiro[indoline-3,4 ´-pyrano[2,3-c]pyrazole] derivatives

Zwitterionic sulfamic acid functionalized nanoclay: A novel
nanocatalyst for the synthesis of dihydropyrano[2,3-c]pyrazoles and
spiro[indoline-3,4 ´-pyrano[2,3-c]pyrazole] derivatives


فایلpdf

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود