نانو محک بهبود

H3PMo12O40‐immobilized chitosan/Co3O4: A novel and recyclable nanocomposite for the synthesis of pyrimidinedione derivatives

H3PMo12O40‐immobilized chitosan/Co3O4: A novel and
recyclable nanocomposite for the synthesis of
pyrimidinedione derivatives


فایل pdf

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود