نانو محک بهبود
TiCl4-functionalized nano-Fe3O4 encapsulated-silica particles as a recyclable and magnetic catalyst for the synthesis of perhydrotriazolotriazole derivatives

TiCl4-functionalized nano-Fe3O4 encapsulated-silica particles as a recyclable and magnetic catalyst for the synthesis of perhydrotriazolotriazole derivatives

TiCl4-functionalized nano-Fe3O4 encapsulated-silica particles as a recyclable and magnetic catalyst for the synthesis of perhydrotriazolotriazole derivatives


فایل pdf

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود