نانو محک بهبود
TiO2 nanoparticles supported on the Fe3O4@SiO2 nanocomposites: a novel magnetic nanocatalyst for the synthesis of 2-aminothiazoles

TiO2 nanoparticles supported on the Fe3O4@SiO2 nanocomposites: a novel magnetic nanocatalyst for the synthesis of 2-aminothiazoles

TiO2 nanoparticles supported on the Fe3O4@SiO2
nanocomposites: a novel magnetic nanocatalyst
for the synthesis of 2-aminothiazoles


فایل pdf

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود