نانو محک بهبود
An efficient synthesis of perhydro[1,2,4]triazolo[1,2-a][1,2,4] triazole-1,5-dithiones catalyzed by TiO2-functionalized nano-Fe3O4 encapsulated-silica particles as a reusable magnetic nanocatalyst

An efficient synthesis of perhydro[1,2,4]triazolo[1,2-a][1,2,4] triazole-1,5-dithiones catalyzed by TiO2-functionalized nano-Fe3O4 encapsulated-silica particles as a reusable magnetic nanocatalyst

An efficient synthesis of perhydro[1,2,4]triazolo[1,2-a][1,2,4]
triazole-1,5-dithiones catalyzed by TiO2-functionalized nano-Fe3O4
encapsulated-silica particles as a reusable magnetic nanocatalyst


فایل PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود