نانو محک بهبود
Co3O4–CNT nanocomposites: a powerful, reusable, and stable catalyst for sonochemical synthesis of polyhydroquinolines

Co3O4–CNT nanocomposites: a powerful, reusable, and stable catalyst for sonochemical synthesis of polyhydroquinolines

Co3O4–CNT nanocomposites: a powerful,
reusable, and stable catalyst for sonochemical
synthesis of polyhydroquinolines


فایل PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود