نانو محک بهبود
An ecient method for the catalyst-free one-pot green synthesis of 2,4,5-trisubstituted imidazoles in water

An effcient method for the catalyst-free one-pot green synthesis of 2,4,5-trisubstituted imidazoles in water

An effcient method for the catalyst-free one-pot green synthesis of 2,4,5-trisubstituted imidazoles in water


فایل PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود