نانو محک بهبود

An efficient protocol for the synthesis of spiroindenoquinoxaline derivatives using novel NiFe2O4/Ag3PO4 as a nano magnetically heterogeneous catalyst

An efficient protocol for the synthesis of spiroindenoquinoxaline derivatives using novel NiFe2O4/Ag3PO4 as a nano magnetically heterogeneous catalyst


فایل PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود