نانو محک بهبود
Asparagine functionalized+ Al2O3 nanoparticle as +a superior heterogeneous+ organocatalyst in the synthesis o+f 2-aminothiazoles

Asparagine functionalized Al2O3 nanoparticle as a superior heterogeneous organocatalyst in the synthesis of 2-aminothiazoles

Asparagine functionalized Al2O3 nanoparticle as a superior
heterogeneous organocatalyst in the synthesis of 2-aminothiazoles


فایل PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود