نانو محک بهبود
نانو کامپوزیت مغناطیسی+کیتوزان+EDTA+کادمیوم

تصفیه فاضلاب مصنوعی حاوی کادمیوم توسط نانو کامپوزیت جدیدمغناطیسی EDTA/کیتوزان /Tio2

تصفیه فاضلاب مصنوعی حاوی کادمیوم توسط نانو کامپوزیت جدیدمغناطیسی EDTA/کیتوزان /Tio2


فایل PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود