نانو محک بهبود
: بیوراکتور رشد چسبیده هوازی+ ازناسیون+ نیتریفیکاسیون+تصفیه تلفیقی+تصفیه فاضلاب.

مطالعه تاثیر استفاده از فرآیند ترکیبی ازناسیون و بیولوژیکی در تصفیه فاضلاب

مطالعه تاثیر استفاده از فرآیند ترکیبی ازناسیون و بیولوژیکی در تصفیه فاضلاب


فایل PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود