نانو محک بهبود
جهان تشنه +فناوری نانو +خشکسالی+آب موجو د در جو

آیا فناوری نانو می‌تواند جهان تشنه را سیراب کند؟

بسیاری از مواد سمی در منابع آب وجود دارد که از تولیدات دارویی و انسانی سرچشمه می‌گیرند. نانومواد می‌تواند به گیر انداختن این مولکول‌های ارگانیک بزرگ کمک کند.

هالاس: ما همچنین می‌توانیم از نور خورشید برای فراهم کردن انرژی لازم برای تجزیه‌ی مولکول‌های بزرگ‌تر به مولکول‌های کوچکتر و امن‌تر استفاده کنیم. من فکر می‌کنم فرصت‌هایی در همه‌ی آن بخش‌ها وجود دارد.


فایل PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود