نانو محک بهبود

شهرداری‌ها دست از «آب بازی» بردارند!

در حالیکه بسیاری از چاه‌های در اختیار فضای سبزشهرداری‌ها خشک و یا کم آب شده‌اند، امکان ندارد که سازمان پارک‌ها بتواند سرطانِ پر اشتهای غیربومی و مهاجمی به نام چمن‌ را همانند اروپای پر باران حفظ کند.

بدیهی است که با افزایش برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در داخل و محدوده شهرها در شرایطی که به دلیل خشکسالی توسط بارندگی جایگزین نمی‌شوند، خطر فرونشست_زمین و حتی تخریب ساختمان‌های مسکونی نیز وجود دارد.

 بنابراین شهرداری باید آبیاری چمن‌ها و گلهای فصلی و درختچه‌هایی که نیاز آبی بالا دارند را متوقف کند و فقط درختان بر اساس الگوهای دقیق علمی آبیاری شوند.زیست بوم

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود