نانو محک بهبود

هفته صرفه جویی در مصرف آب

شعارها و محورهای هفته_صرفه‌جویی_در_مصرف_آب

- برای روز جمعه یکم تیرماه به عنوان روز نخست این هفته شعار «آب، آموزه‌های دینی و ملی و ارتقای_آگاهی‌های_عمومی» در نظر گرفته شده است. "جايگاه آب در باورها و اعتقادات ديني و فرهنگي مردم"، "نقش آموزه‌هاي ديني و فرهنگي در مصرف بهينه آب" و احياي سنت‌های مذهبي و ملي در حفظ و نگهداري منابع آبي" از جمله‌ محورهای است که برای شعار روز نخست این هفته در نظر گرفته شده است.
- «آب، #خانواده» عنوان موضوعی است که برای شعار روز دوم این هفته انتخاب شده است. "مشاركت خانواده‌ها در مديريت مصرف آب و سازگاری با کم آبی" و "نقش زنان در اصلاح الگوي مصرف آب" محورهای انتخابی برای شعار «آب، خانواده» هفته صرفه جویی در مصرف خواهد بود.
- شعار روز سوم این هفته به مقوله «آب،‌ اقتصاد_و_توسعه_پايدار» اختصاص پیدا کرده است. محورهای در نظر گرفته شده برای این روز نیز به موضوعاتی از قبیل "تبيين ارزش اقتصادي آب" و "تبيين نقش مصرف بهينه آب در حفظ منابع آبي براي توسعه پايدار" و "تاثير اعمال قيمت تمام‌شده در افزايش بهره‌وري آبي و تغییر رفتارهای مصرفی مشترکان پرمصرف" متمرکز شده است.
- «آب،‌ محيط_زيست_و_سلامت_همگاني» عنوان موضوعی است که برای شعار روز چهارم این هفته انتخاب شده است.«عوارض ناشي از عدم توسعه شبكه فاضلاب و اهميت بازچرخاني آب در حفظ محيط زيست»، «آلودگي منابع آب و راهكارهاي حفاظت از آن»، «بهداشت آب و سلامت همگاني» و «تولید فاضلاب کمتر با مصرف آب کمتر» از جمله‌ محورهای است که برای شعار روز چهارم این هفته در نظر گرفته شده است.
- «آب، رسانه_و_افکار_عمومی» عنوان موضوعی است که برای شعار روز پنجم این هفته انتخاب شده است. "ایجاد حساسیت در رسانه‌ها و افکار عمومی برای صیانت از آب و لزوم توجه دادن مردم به استفاده درست از آن" و "معرفی و تبیین محدودیت‌ها و معضلات کشور در خصوص منابع آبی و لزوم بسیج همگانی برای بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا  در بهره‌گیری از منابع آب" محورهای انتخابی برای شعار «آب، رسانه و افکار عمومی» هفته صرفه‌جویی در مصرف خواهد بود.
- شعار روز ششم این هفته به مقوله «آب،مشارکت‌های_مردمی، سمن‌ها ، خیرین آب رسان» اختصاص پیدا کرده است. محورهای در نظر گرفته شده برای این روز نیز به موضوعاتی از قبیل "جلب مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم و ذینفعان برای اجرای طرح‌های آب رسانی و همچنین مشارکت مردم در مدیریت آب رسانی"، "استفاده از ظرفیت خیرین آب رسان برای تأمین مالی و توزیع آب شرب به ویژه در سطح روستاها" و "جلب مشارکت مردم و مراکز اقتصادی و صنعتی در اجرای طرح‌های فاضلاب" متمرکز شده است.
- در نهایت نیز شعار آخرین روز این هفته با عنوان «آب،‌ قانون_و_حقوق_شهروندي» انتخاب شده است. "نقش قوه قضاييه در حفاظت از منابع آب كشور"، "لزوم رعايت قانون از سوي همگان و اطلاع‌رساني در خصوص انواع جرايم و تخلفات در بخش آب"، "مديريت منابع آبي زيرزميني"، "تشریح و تدوین راه کارهای رفع موانع حقوقی و فانونی در اجرای طرح‌های آب و فاضلاب" و "جلب مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد در ترویج فرهنگ سازگاری با کم آبی" هم به عنوان محورهای مرتبط با شعار این روز انتخاب شده است.

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود