نانو محک بهبود

Sonochemical synthesis of methyl-4- (hetero)arylmethylene isoxazole-5(4H)-ones using SnII-montmorillonite

vSonochemical synthesis of methyl-4- (hetero)arylmethylene isoxazole-5(4H)-ones using SnII-montmorillonite


pdf

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود